Privacybeleid mediation

Therapie Individuele therapie
Relaties Relatietherapie
Echtscheiding Echtscheiding

Privacybeleid mediation

Privacyverklaring: Mens in Relatie / Ineke Kuiper

 

Met betrekking tot mediation:

 

Dit is de privacyverklaring van Mens in Relatie / Ineke (J.F.H.) Kuiper, gevestigd aan de Heilige Stoel, 5905TR te Wijchen, hierna te noemen: de mediator). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen die mijn website bezoeken of contact met me hebben.

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik met persoonsgegevens omga, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met me opnemen via telefoonnummer 06 121 99 260 of per e-mail: nb @ inekekuiper . nl (zonder de spaties). Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij mij indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

De mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

 

Uw dossier

 

Indien u aan mij een opdracht voor mediation verstrekt, verwerk ik uw persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan mij als mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

 

Facturering

 

Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die ik als mediator voor u verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

 

Contact

 

Indien u contact met me opneemt via het contactformulier op mijn website, per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en om de reden waarom u contact met me zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag hebt).

 

Analyse Websitebezoekers

 

Tenslotte verwerk ik via mijn website ook analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van mijn website, via cookies die worden geplaatst als u mijn website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

 

AANVULLEN

 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

 

Uw mediationdossier

 

Als mediator gebruik ik de persoonsgegevens die u hebt verstrekt in het kader van een opdracht tot mediation in uw dossier. Omdat het kan zijn dat er tijdens het mediationtraject gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraag ik uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van mijn diensten als mediator, omdat ik die diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

 

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Ik mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Ik kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

 

 

Facturering

 

De betalingsgegevens die u hebt verstrekt, gebruik ik om mijn werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met me sluit uit te voeren.

 

Contact

 

De contactgegevens die u aan me verstrekt gebruiken ik om indien nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van mijn werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

 

Nieuwsbrief

 

Ik gebruik uw e-mailadres verder om u af en toe een update te sturen over mijn dienstverlening. Indien u een opdracht aan mij heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en stuur ik u nieuwsbrieven op grond van mijn gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van mijn diensten maar op andere wijze met mij in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), vraag ik uw toestemming om nieuwsbrieven aan u te versturen, en ik doe dit alleen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

 

Analyse websitebezoekers

 

De gegevens die ik verzamel over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

 

Mediationdossier

 

Een mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, dient in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, te worden bewaard, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaar ik een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien ik als mediator van mening ben dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

 

Administratie

 

Ik bewaar mijn administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 

Overige contactgegevens

 

Ik bewaar overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij mij indient om deze te verwijderen.

 

Analyse websitebezoekers

 

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

 

Met wie deel ik uw gegevens?

 

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die ik als mediator verstuur of ontvang, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door mijn ICT-provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan mij als mediator heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de mij als mediator mijn financiële administratie verricht. Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst  gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van mij mag verwachten.

 

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

 

Ik verstrek uw gegevens verder niet aan derden , tenzij ik op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht word bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplicht ik mijn ICT-provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Wat zijn uw rechten?

 

U heeft de volgende rechten:

 

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

Wijzigingen

 

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

 

 

Met betrekking tot individuele therapie en relatietherapie

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

.              Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018

 

Copyright: mensinrelatie.nl

Webdesign: Prode